Tìm nhóm theo danh mục, địa điểm và lấy vị trí nhóm

VFP update thêm tính năng Tìm nhóm theo danh mục, địa điểm và lấy vị trí nhóm. Để thực hiện tính năng này chúng ta vào FB UID tab 1 -> Lấy số thành viên trạng nhóm

VFP update thêm tính năng Tìm nhóm theo danh mục, địa điểm và lấy vị trí nhóm. Để thực hiện tính năng này chúng ta vào FB UID tab 1 -> Lấy số thành viên trạng nhóm

VFP update thêm tính năng Tìm nhóm theo danh mục, địa điểm và lấy vị trí nhóm. Để thực hiện tính năng này chúng ta vào FB UID tab 1 -> Lấy số thành viên trạng nhóm

 
 
 
1. Tìm theo vị trí nhóm: (ảnh minh họa trên ae nhìn ô số 1)
 
Chúng ta nhập danh sách ID group vào và click lấy số thành viên, phần mềm sẽ cho ra các kết quả Tên vị trí của nhóm như ảnh trên
 
2. Lấy ID nhóm theo tag:
 
Ví dụ chúng ta muốn lấy tag nào thì click vào tag đó để lấy ID và cho vào Ô thứ 2 ở ảnh trên cùng để lấy các ID nhóm theo tag
 
 
3. Lấy ID nhóm theo danh mục: link các danh mục: https://www.facebook.com/groups/?category=discover
 
Ví dụ chúng ta muốn lấy danh mục nhóm nào thì click vào danh mục đó để lấy ID và cho vào Ô thứ 3  ở ảnh trên  cùng để lấy các ID nhóm theo danh mục