Gỡ checkpoint số điện thoại mà ko có gửi mã bằng Checkpoint hình ảnh or cách khác

Gỡ checkpoint số điện thoại mà ko có gửi mã bằng Checkpoint hình ảnh or cách khác

Gỡ checkpoint số điện thoại mà ko có gửi mã bằng Checkpoint hình ảnh or cách khác

#TUT Gỡ checkpoint số điện thoại mà ko có gửi mã bằng Checkpoint hình ảnh or cách khác 
#B1 : Tạo 1 tài khoản mới với số điện thoại bị Checkpoint.Như vậy là có 1 tài khoản Clone mới trên SDT cũ 
B2 : Đăng n#hập Tk bị checkpoint vào trình duyệt bằng ID|MK khi đó Tk sẽ đá sang check point bạn bè

B3 : Dùng file backup để mở check bạn bè \
Chú ý giúp e cách này chỉ về dc 70% còn bác nào đen về check trắng thì chắc do bác ko đẹp zai