Quản Lý Group Bằng VFP Pro

Quản lý groups nhóm facebook giúp chúng ta giảm rất nhiều thời gian cho việc kiểm soát nội dung đăng lên groups

 
Để sử dụng tính năng chúng ta cần đăng nhập tài khoản fb quản trị group đó vào group: vào MXH và Blog -> Đăng bài facebook tab 1: điền user và pass tài khoản fb và click đăng nhập 

Quản lý groups nhóm facebook giúp chúng ta giảm rất nhiều thời gian cho việc kiểm soát nội dung đăng lên groups

 
Để sử dụng tính năng chúng ta cần đăng nhập tài khoản fb quản trị group đó vào group: vào MXH và Blog -> Đăng bài facebook tab 1: điền user và pass tài khoản fb và click đăng nhập 

Vào tính năng MXH và Blog -> Đăng bài facebook tab 1 -> Quản lý nhóm để chúng ta sử dụng cách cấu hình quản lý groups như sau: 

+ XÓA THÀNH VIÊN KHỎI GROUPS: (ảnh minh họa trên ô số 1)
 
Điền ID groups và điền danh sách UID đã tham gia group để xóa ra khỏi groups này
 
Tính năng này giúp chúng ta xóa hàng loạt các uid ko cần thiết hay xóa các uid ko tương tác ra khỏi group rất dễ dàng
 
+ DUYỆT THÀNH VIÊN VÀO NHÓM: (ảnh minh họa trên ô số 2)
 
Điền ID nhóm cần quản trị và cấu hình duyệt tham gia nhóm theo gợi ý sau:
 
     - Tự động đồng ý:  
        + theo giới tính: có thể lựa chọn chỉ cho phép tham gia groups nếu là nam hoặc nữ hoặc cả nam và nữ
        + trả lời câu hỏi ngâu nhiên: Nếu ko tích thì người tham gia nhóm k cần trả lời CHNN cũng vẫn dc vào group và ngược lại. 
              Cách điền câu trả lời sau sau: Ví dụ cụ thể 1 group mình đang quản trị và có cài đặt 2 CHNN với nội dung như sau:
               Câu hỏi 1: 2+2 =    câu trả lời đúng có thể chấp nhận là: 4 hoặc bon hoặc bốn
               Câu hỏi 2: bạn có dùng VFP Pro ko? câu trả lời đúng có thể chấp nhận là: có hoặc co
 
               Với 2 câu hỏi trên thì mình sẽ cấu hình trả lời là:  4|bốn|bon,có|co (như hình ảnh minh họa trên)
               như vậy cấu hình câu trả lời dc hiểu là: mỗi đáp án của từng câu hỏi cách nhau dấu phẩy. trong mỗi câu hỏi có nhiều đáp án thì được cách nhau dấu |
     - Tự động từ chối:  
        + theo giới tính: có thể lựa chọn từ chối tham gia groups nếu là nam hoặc nữ nếu để -----  thì phần mềm sẽ bỏ qua 
        + trả lời câu hỏi ngâu nhiên: Trả lời sai hoặc không trả lời hoặc cả 2
 
+ DUYỆT BÀI:  (ảnh minh họa trên ô số 3)
 
    - Tự động phê duyệt bài: sẽ tự động phê duyệt bài dựa vào các tiêu chuẩn sau
         + Video: Bài viết có video, để tất cả phần mềm sẽ phê duyệt có hoặc không có video, còn nếu để không thì sẽ duyệt bài nào mà k có video
         + Ảnh: Bài viết có ảnh: để tất cả  phần mềm sẽ duyệt toàn bộ các trường hợp có hoặc không có ảnh, lựa chọn không có nghĩa là k có ảnh mới dc duyệt,  ít hơn                    3, 5,10 ảnh mới được duyệt
         + Nhãn: Bài viết đó có nhãn: để tất cả  phần mềm sẽ duyệt toàn bộ các trường hợp có hoặc không có nhãn, lựa chọn không có nghĩa là k có nhãn mới dc 
               duyệt, ít  hơn 3, 5,10 nhãnmới được duyệt
         + SĐT: Bài viết có sđt để tất cả phần mềm sẽ phê duyệt có hoặc không có sđt , còn nếu để không thì sẽ duyệt bài nào mà k có sđt 
         + Email:  Bài viết có email  để tất cả phần mềm sẽ phê duyệt có hoặc không có email, còn nếu để không thì sẽ duyệt bài nào mà k có email  
                
    - Tự động xóa bài: sẽ tự động xóa bài dựa vào các tiêu chuẩn sau
         + Video: Bài viết có video, để -----  phần mềm sẽ bỏ qua bài viết này, còn nếu để không thì sẽ xóa bài nào mà k có video
         + Ảnh: Bài viết có ảnh: để ----- phần mềm sẽ bỏ qua bài viết  này, lựa chọn có có nghĩa là có ảnh sẽ xóa ,  ít hơn 3, 5,10 ảnh mới xóa 
         + Nhãn: Bài viết đó có nhãn: để ----- phần mềm sẽ bỏ qua bài viết  này, lựa chọn không có nghĩa là k có nhãn mới xóa ,ít  hơn 3, 5,10 nhãn mới xóa 
         + SĐT: Bài viết có sđt để ----- phần mềm bỏ qua bài viết  này, còn nếu để không thì sẽ xóa bài nào mà k có sđt 
         + Email:  Bài viết có email  để ----  phần mềm sẽ bỏ qua bài viết  này, còn nếu để không thì sẽ xóa bài nào mà k có email  
         + Tự động xóa bài - Nội dung chứa các từ sau: Nội dung bài viết có chứa các từ khóa này sẽ bị xóa: mỗi từ khóa 1 dòng
         +Tự động xóa bài viết chia sẻ link: Nếu có bài viết có chứa link sẽ xóa
         + Tự động xóa bài viết - Đính kèm không khả dụng: Bài viết được chia sẻ mà báo không khả dụng sẽ bị xóa