VFP LẤY UID TƯƠNG TÁC POST

Cách lấy Token Full quyền của VFP 

Cách lấy Token Full quyền của VFP 

Lấy uid tương tác tới 1 post nào đó VFP vẫn max ngon nhưng cần phải token có quyền mới lấy dc tốt là eaag

hướng dẫn tạo file nạp bằng token eaag: