Lỗi đăng nhập facebook thường có 3 lỗi chính

Lỗi đăng nhập facebook thường có 3 lỗi chính:

Lỗi đăng nhập facebook thường có 3 lỗi chính:

Thông thường hay gặp phải 

1. Sai user hoặc pass
Ghi user hoặc pass ra file word sau đó copy ngược lại phần mềm

2. Tài khoản để bảo mật 2 lớp (báo mã đăng nhập về điện thoại)
- Bỏ bảo mật 2 lớp (vào cài đặt trên facebook> bảo mật và đăng nhập > xác thực 2 yếu tố > tắt)
- Sử dụng tài khoản không có bảo mật 2 lớp

3. Tài khoản bị checkpoint
Đăng nhập vào facebook trên trình duyệt (coccoc, chorme,....) bằng tài khoản bị lỗi xem có bị khóa không?
nếu khóa thì làm theo yêu cầu của facebook để mở khóa, sau đó thử lại với mật khẩu mới